Generalforsamling

by fru Klejs
Generalforsamling
Formanden indkalder til generalforsamling

Nu er det allerede ved at være tid til generalforsamling, som også i år foregår i Kreds 71’s klubhus:

LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2018 kl. 14:15

Dagsorden ifølge gældende bestemmelser ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg ifølge gældende bestemmelser
  • Valg af næstformand
  • Valg af kasserer
  • Valg af sekretær 
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Valg af to kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet
  • Valg af to suppleanter til repræsentantskabsmødet
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 28/1 2018.

 

På kredsbestyrelsens vegne

Formand Niels Ove Rasmussen